نقش خواهرزاده شریعتمداری در هک سایت وزارت صنایع

در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۰ :
این ها از هک چه می دانند؟!

این مشنگهای متدین هیچ چیزی از اینترنت و هک حالی شان نیست. آنها تعدادی هکر از ایران، اروپا و امریکا استخدام کرده اند و بابت هر هک، پولهای کلانی به آنها می دهند. یک عده هکر بیکار و بیعار در اروپا و امریکا از خدایشان است که همچنین سفره ای برایشان پهن شود! البته برخی هکرهای ایرانی شان نیز دوجانبه کار می کنند. سه تن از آنها را می شناسم که با جنبش اعتراضی هستند اما در آنها نفوذ کرده و کارهای خوبی هم انجام می دهند.


www.digarban.com (2017)