صفار هرندی: فائزه هاشمی اجیر شیطان شده است

در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ :
بنویسید صفار هرندی و بخوانید

بنویسید صفار هرندی و بخوانید سفاک چرندی. کی به حرفهای او اهمیت میده؟ اونم مثل غلامحسین الهام (بخوانید غلام زنگی ابهام) فقط بلده صفحه رزونامه رو سیاه کنه. ول کنید بابا


www.digarban.com (2017)