چهار روحانی در شیراز سخنرانی احمدی‌‌نژاد را ترک کردند


www.digarban.com (2017)