«۸۰ درصد علمای اهل سنت عضو بسیج هستند»

در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ :
زرشك

ارواح باباي آقاي حسيني .شايد اين 80درصد مثل مرحوم صانع ‍‍ژاله بسجي اند.


www.digarban.com (2017)