«قدیانی فرصت تربیت شدن نداشته است»


www.digarban.com (2017)