به رخ کشیدن بیمارستان‌های خارجی «ننگ» است


www.digarban.com (2017)