تجمع مو فرفری‌ها در تهران از مصادیق «جنگ نرم» است


www.digarban.com (2017)