حداد عادل: وسایل زندگی رهبری در یک وانت جا می‌شود


www.digarban.com (2017)