احمد خاتمی: خدا از آدم‌های نان به نرخ روز‌ خور بدش می‌آيد


www.digarban.com (2017)