وزیر دادگستری: سستی در ولایت‌پذیری عذاب الهی دارد


www.digarban.com (2017)