الف: فرمانده دارای اختلال بهتر از سرباز کم‌فهم است


www.digarban.com (2017)