ناطق: کناره‌گیری کردم تا با دست باز حرکت کنم


www.digarban.com (2017)