مطهری: سپردن امور اجرایی به بی‌تجربه‌ها ریسک است


www.digarban.com (2017)