رئیسی: لب باز کنم٬ کسی نمی‌تواند حرفی بزند


www.digarban.com (2017)