غیب‌پرور: شعار روی موشک کار بدی نیست


www.digarban.com (2017)