زاکانی: فساد در کشور به صورت حرفه‌ای افزایش یافته است

در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۶ :
این نتیجه حکومت ولایت فقیه

این نتیجه حکومت ولایت فقیه بعد از 39 سال است که طرفداران دو آتشه آن هم به عمق فساد و حرفه ای بودن آن اعتراف می کنند. سرمنشاء این فساد همانا خود ولایت فقیه است که به غیر رأی و نظر خود و چاپلوسانش به نظر کسی اهمیت نمی دهد. وقتی یک فرد تمام اختیارات یک مملکت را در دست بگیرد و کوچکترین پاسخگویی به نظر مردم نداشته باشد، نتیجه جز فساد چیز دیگری نمی شود. بنابراین فساد در ذات چنین سیستمی نهفته است. افتخار نظام ولایی همانا فساد عمیق و حرفه ای است.

در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ :
نطفه فساد را کسی مثل احمدی

نطفه فساد را کسی مثل احمدی نژاد محکم کرد که شما یاور قسم خورده اش بودید. چرا این فساد در روزگار شما به چشم نیامد؟با چه آبروی میخواهید به مردم از حقانیت خود سخن بگویید؟


www.digarban.com (2017)