امامی‌ کاشانی: خبرگان ولی فقیه را کشف می‌کند

در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ :
مثل اینی که الان هست یک تنه

مثل اینی که الان هست
یک تنه بتونه یک مملکت رو با ملتش به ... بده


www.digarban.com (2017)