احمدی‌نژاد: رهبر نگفت سکوت کنم

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ :
تو کی به حرف آقا گوش میدادی

تو کی به حرف آقا گوش میدادی شیطون!
اونی که نظرش به تو نزدیک بود اون بود . . .
کار خودتو بکن شاگرد خرفت مکتب انقلاب اسلامی


www.digarban.com (2017)