لاریجانی: منتقدان سقف حقوق مدیران جانماز آب نکشند


www.digarban.com (2017)