جنتی: به ورود برخی مدیران به انتخابات حساسیت داریم

در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵ :
آلرژي

اين انسان ما قبل تاريخ. كلا به انتخابات و نظرات
مردم الرژي دارد بايد فكري بحالش كرد


www.digarban.com (2017)