طباطبایی: خاکشیرمزاج نیستیم که با همه خوب باشیم

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۵ :
خاصيت خشخاش

حتما خشخاش مزاجه بهمين خاطر زياد عر عر ميكند


www.digarban.com (2017)