جعفری: ایران آمریکا را ببر کاغذی می‌بیند

در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ :
سعدی

خویشتن را بزرگ پنداری ..... راست گفتند یک دو بیند لوچ ... زود بینی شکسته پیشانی .... تو که بازی کنی بسر با قوچ ...!


www.digarban.com (2017)