صدیقی: موشک‌های ما باید روز به روز پیشرفت کنند

در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ :
این بی انصافی و دروغ گویی و

این بی انصافی و دروغ گویی و بی ارزش کردن زحمات یک گروهی که توان خود برای نجات کشور از ورطه خطرناک مخصوص گروهی از همین جنس روحانیت است. کجایی این صحبت های بی ارزش و دروغ شما را نزد مردم بزرگ کرده که به آن ادامه می دهید. وجدان خود را قاضی کنید و در خلوت خودتان دوباره ببینید واقعا فقط یک هواپیما نتیجه برجام بود؟ بزودی مرگ سراغ همه ما می آید و مردم نمره قبولی شما هم را خواهند .


www.digarban.com (2017)