انتقاد تند شریف به سخنان علی مطهری


www.digarban.com (2017)