منتظری: بریتانیا بدنبال تضعیف قوه قضائیه است

در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۵ :
کارکار انگلیسه

ازدست این انگلیس که به برادررییس قوه قضاییه خط داده که هزاران هکتارازبهترین زمینهای اطراف تهران آنهم زمینهای منابع طبیعی راتصرف نمایدوبه برادردیگر امرفرموده دلالی بابک زنجانی راقبول دارشده وتازه جمعی قضات فاسدکه حق وناحق ورشوه دریافت مینمایند،جهت بدنامی قوه وارد سیستم قضایی نموده است،ازقبل میگفتن برادران لاریجانی انگلیسی هستندولی درعجبم این مش جعفراین مطالب راازکجافهمیده است!


www.digarban.com (2017)