نقدی: برخی بدنبال فشار به مردم و تسلیم آنها هستند


www.digarban.com (2017)