«برخی رفتارهای جامعه منطبق با اعتقادات افراد نیست»


www.digarban.com (2017)