فیروزآبادی: مستکبر صغری نمی‌تواند غلطی بکند


www.digarban.com (2017)