قاسم سلیمانی: رهبر با همه اقشار جامعه دیدار می‌کند


www.digarban.com (2017)