روحانی: هیچ قدمی در برجام بدون مشورت با رهبر نبود


www.digarban.com (2017)