هاشمی: برخی دشمنان شخص رهبر به مراکز حساس نفوذ کرده‌اند


www.digarban.com (2017)