«آقایان مذاکره‌کننده فکر می کردند همه‌فن‌حریف هستند»


www.digarban.com (2017)