شریعتمداری: پاره‌کردن برجام دستاورد بزرگی است

در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ :
ايا دلواپسان به ارزوي خود ميرسند

واقعا براي دلواپسان خسارت محض هست اگر
پاره شود شريعتمداريها لاريجانيها و زنجانيها و برداران
قاچاقچي جشن خواهند گرفت و شكمها را گنده تر خواهند
كرد اغا هم به پيشگو و ارتباط با عالم غيب معرفي خواهد شد


www.digarban.com (2017)