عباسی: روحانی در فضای مجازی سیر می‌کند


www.digarban.com (2017)