اعرافی: دنیا از پیش‌بینی‌های رهبر حیرت کرده است

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۵ :
در کل نوستراداموسی هست برای

در کل نوستراداموسی هست برای خودش


www.digarban.com (2017)