مطهری: نظر رهبر بر ادامه حصر است

در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ :
ظهور دوباره معاويه

رهبر مسلمين جهان از دربند كشيدن يك زن احساس
قدرت و عظمت ميكند


www.digarban.com (2017)