«آمریکایی‌ها مودب‌تر از برخی ایرانیان نتیجه انتخابات را پذیرفتند»


www.digarban.com (2017)