«سیستم مدیریتی احمدی‌نژاد به روحانی سرایت کرده است»


www.digarban.com (2017)