فضلی: برخی دنبال حذف شعار مرگ بر آمریکا هستند


www.digarban.com (2017)