وزرای صنایع، راه و رئیس بانک مرکزی «برکنار» می‌شوند


www.digarban.com (2017)