۷۰ درصد اسکناس‌ صندوق‌های صدقات سرقت می‌شود


www.digarban.com (2017)