«تیراندازی در مدرسه آمریکا نتیجه علم بدون دین است»

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۱ :
-

قاه قاه خندیدم =))


www.digarban.com (2017)