شانس و نحسی سیزده بدترین خرافه است

عبد‌الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید قم با بیان اینکه نمی‌توان جامعه را با «وهم و خیال» اداره کرد، گفته «شانس و نحسی سیزده، بدترین خرافه است.»

جوادی آملی افزوده «اگر کسی بخواهد بگوید من گمانم این است، با حسن ظن و سوء ظن جامعه بخواهد اداره شود، نظام جاهلی می‎شود.»

به گفته وی «گاهی انسان این اسرار کهکشان‎ها و سیاره‎ها و سیاه چاله‎ها را که می‎بیند برخی می‎گویند این‎ها از روی شانس به وجود آمده تعجب می‎کند.»

جوادی آملی پیش‌تر گفته بود که «امام زمان ده‌ها میلیون سال می‌تواند زنده بماند.»

وی افزوده بود «چون روح، بدن را می‌سازد، یعنی روح و نفس اگر صلاح ببیند می‌تواند ده‌ها میلیون سال این بدن خود را نگه دارد.»
 

www.digarban.com