ولنگاری فرهنگی

اقدامات برخی دانشگاه‌ها زمینه‌ساز ولنگاری فرهنگی است
مهدی چمران٬ رئیس شورای عالی استان‌ها گفته «اقدامات ناشیانه برخی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پروش زمینه ولنگاری فرهنگی را فراهم کرده است.»

www.digarban.com (2017)