محمد رضا نقدی

نجومی‌بگیران کمتر از داعش نیستند
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج می‌گوید «نجومی‌بگیران و غارتگران بیت‌المال کمتر از داعش نیستند.»

www.digarban.com (2017)