محمد جعفر منتظری

نتوانستیم ننگ ربا را از سیستم بانکی پاک کنیم
محمد جعفر منتظری٬ دادستان کل کشور با بیان اینکه «چرا باید بوی نزول و عملیات رباخواری در بانک‌های ما به مشام برسد»٬ گفته «نتوانستیم ننگ نزول و ربا را از سیستم بانکی پاک کنیم.»

www.digarban.com (2017)