محمد‌علی موحدی کرمانی

تخلف در انتخابات ایران «امری طبیعی» است
محمد‌علی موحدی کرمانی٬ دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفته که تخلف در انتخابات ایران «امری طبیعی» است.
نباید کسی رئیس جمهور شود که نسبت به غارت بیت‌المال بی‌تفاوت باشد
محمد‌علی موحدی کرمانی٬ دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفته «نمی‌خواهیم‌ کسی رئیس‌ جمهور شود که نسبت به غارت‌ بیت‌المال بی‌تفاوت باشد.»
رهبر درباره نتیجه مذاکرات سکوت معناداری داشته است
محمد‌علی موحدی کرمانی٬ امام جمعه موقت تهران گفته علی خامنه‌ای درباره توافق‌نامه هسته‌ای «سکوت معنا‌داری» داشته است.
مردم ایران از هنرمندان دوران شاه متنفر هستند
محمد‌علی موحدی کرمانی٬ امام جمعه موقت تهران گفته مردم ایران از هنرمندان دوره پهلوی «متنفر» هستند و نباید اجازه داد چهره این افراد در جامعه ایران نشان داده شود.

www.digarban.com (2017)