مجمع تقریب مذاهب اسلامی

حتی اگر قوه قضائیه کسی را به اشتباه محکوم کند٬ نباید از وی حمایت کرد
محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌گوید کسی «حق» ندارد از کسی که نظام قضایی کشور٬ وی را حتی به اشتباه٬ به عنوان «مجرم» می‌شناسد٬ پشتیبانی و تقدیر کند.

www.digarban.com (2017)