فرانکفورت

انصراف ایران از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت
وزارت ارشاد دولت حسن روحانی در بیانیه‌ای به دعوت سلمان رشدی به نمایشگاه فرانکفورت اعتراض کرده و از حضور در این نمایشگاه انصراف داد.
«کسی در اروپا به خاطر چادر به من چپ نگاه نکرد»
یکی از روزنامه‌نگاران ارزشی که برای نمایشگاه کتاب فرانکفورت به آلمان سفر کرده بود٬ از این که هیچ کس مانعی برای وی که حجاب چادر به سر داشته٬ ایجاد نکرده تقدیر کرده است.

www.digarban.com (2017)