سجاد ایزدهی

نظام حاکم در ایران قابلیت جهانی شدن دارد
سجاد ایزدهی٬ مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفته «نظام مردم سالاری دینی قابلیت جهانی شدن دارد.»

www.digarban.com (2017)